Mali tatilde iş kazası bildirimi

1 yıl önce eklendi 77 defa görüntülendi

Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki 5604 Sayılı Yasa gereği ülkemizde 1 Temmuz ila 20 Temmuz dönemi “mali tatil” olarak uygulanmaktadır.
5510 sayılı Kanun’a tabi işverenlerin; işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi, sigortalı işten ayrılış bildirgesi, idari para cezasına itiraz ve ödemeleri, prim ödemeleri, re’sen hesaplanan prim borcuna itirazlar, asgari işçilik uygulamasından kaynaklanan borcun kabulüne dair verilmesi gereken taahhütnameler, asgari işçilik tespit komisyonu’nca belirlenen orana itirazlar, SGK müfettiş ve denetmenlerine kayıt ve belgelerin ibraz edilmesi gibi kimi hak ve yükümlülükleri mali tatil kapsamına girmekte ve süre bakımından ertelemeye konu olmaktadır.
Öte yandan aşağıda belirtilen iş ve işlemler mali tatil kapsamına bunların Kanunlarda belirtilen süreler içinde yerine getirilmesi gerekmektedir.
• 5510 sayılı Kanun’a tabi işverenlerin ve 4/b kapsamındaki sigortalıların 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar ve çeşitli tarihlerde çıkarılmış olan yeniden yapılandırma Kanunlarından kaynaklanan ödeme ve diğer yükümlülükleri,
• İş kazası ve meslek hastalığı olaylarının SGK’ya bildirimi,
• İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde işverenlerce düzenlenmesi gereken vizite kâğıdı,
• E-bildirge uygulaması kapsamında işverenlerce internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilen sigortalı hesap fişi,
• Sigortalıların istirahatlı oldukları sürede işyerinde çalışmadığına dair işverenlerce internet ortamında yapılması gereken geçici iş göremezlik bildirimi,
• 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi işverenlerin toplu işçi çıkarma ile ilgili olarak yapmaları gereken bildirim,
• 5510, 6356, 4447, 4857, 6183, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar gereğince ilgili kurumlarca gönderilecek tebligatlar ile sigortalılar veya işverenler tarafından açılacak davalarda dava açma süreleri,
İş kazası bildirimi mali tatil nedeniyle uzar mı?
Mali tatil, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışındaki bildirimler için geçerlidir. Mali tatil devam ederken gerçekleşen iş kazası ve meslek hastalıkları, mali tatil dışındaki günlerde de olduğu gibi, mali tatile bakılmaksızın 3 iş günü içerisinde SGK’ya bildirilmelidir.

Haberi Kaynak Sitede Oku