İş yerinde mobbing eziyet suçudur

1 yıl önce eklendi 101 defa görüntülendi

Türk Hukukunda psikolojik taciz (mobbing); iş yerinde çalışanlara, diğer çalışanlar veya işverenler tarafından sistematik biçimde uygulanan, tekrarlanan her türlü kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışlar olarak ifade edilmiştir. (Hukuk Genel Kurulu 25.01.2017 gün ve 2015/9-461 esas, 2017/127 sayılı karar)
Psikolojik tacizin en bariz örnekleri, kendini göstermeyi engellemek, sözünü kesmek, yüksek sesle azarlamak, sürekli eleştiri, çalışan iş ortamında yokmuş gibi davranmak, iletişimin kesilmesi, fikirlerine itibar edilmemesi, asılsız söylenti, hoş olmayan imalar, nitelikli iş verilmemesi, anlamsız işler verilip sürekli yer değiştirilmesi, ağır işler verilmesi ve fiziksel şiddet tehdidi sayılabilir.
Yargıtay 22.Hukuk Dairesi’nin 07.07.2017 tarih ve 2017/8155 E ve 2017/16633 k sy kararında: “Somut olayda, mobbingin yukarıda açıklanan unsurları bulunmadığı gibi davacı tanıklarından …, davacıya baskı yada mobbing uygulanmadığını beyan etmiştir. Davalı tanıkları da davacının görevlerini gereği gibi yapmadığını, bu nedenle uyarıldığını, işin yürütümünü aksattığına dair beyanda bulunmuşlardır. Ancak Süreklilik göstermeyen, belli aralıklarla sık sık tekrarlanmayan, ara sıra münferit olarak meydana gelmiş birkaç haksız, kaba, nezaketsiz veya etik dışı davranış mobbing olarak nitelendirilemez.” Demek suretiyle mobbingin bir yahut birkaç defalık eylemlerin değil sürekli bir saldırının sonucu olacağını belirtmiştir.
5237 sayılı TCK. 96/1. maddesinde Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi hakkında … ibaresi yer almakta, yasada eziyet kabul edilen eylemler tanımlanmamaktadır. Madde gerekçesinde ise Eziyet olarak, bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlarda bulunulması gerekir. Aslında bu fiiller de kasten yaralama, hakaret, tehdit, cinsel taciz niteliği taşıyabilirler. Ancak, bu fiiller, ani olarak değil, sistematik bir şekilde ve belli bir süreç içinde işlenmektedirler. Bir süreç içinde süreklilik arz eder bir tarzda işlenen eziyetin özelliği, işkence gibi, kişinin psikolojisi ve ruh sağlığı üzerindeki tahrip edici etkilerinin olmasıdır. Bu etkilerin uzun bir süre ve hatta hayat boyu devam etmesi, eziyetin bu kapsamda işlenen fiillere nazaran daha ağır ceza yaptırımı altına alınmasını gerektirmiştir denilmektedir. Buna göre sadece fiziksel değil ruh sağlığına yönelen ihlaller de eziyet suçu kapsamında değerlendirilmektedir.
Yukarıda yazdıklarımız ve Yargıtay 8.Ceza Dairesi’nin 01.3.2018 tarih ve 2018/203 E ve 2018/2245 k sy kararı ışığında, çalışma arkadaşına, işçisine yahut işverenine mobbing yapan ve psikolojik saldırıya konu eylemleri işleniş biçimleri ve sonuçlarına göre eziyet boyutuna vardığı tespit edilen kişiler hakkında iş kanunlarından kaynaklı yaptırımların yanı sıra 5237 Sayılı TCK 96/1. maddesinde düzenlenen “eziyet” suçu kapsamında da işlem yapılabileceğini söyleyebiliriz

Haberi Kaynak Sitede Oku